Algemene Voorwaarden

Goed gevoed & Goed getraind 2024

Artikel 1: Introductie

1. Deze algemene voorwaarden zijn de voorwaarden waaronder Goed gevoed & Goed getraind zaken doet onder uitsluiting van alle andere voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn samen met het Privacy beleid, het intake, bestel en/of inschrijfformulier die je van Goed gevoed & Goed getraind al dan niet via de website verkregen hebt en/of ingevuld, de door ons per e-mail bevestigde afspraken en de betalingsinstructies, de overeenkomst die iemand met ons aangaat. Geen enkele andere voorwaarde zal een gedeelte vormen van de overeenkomst. In het geval dat er een conflict tussen deze algemene voorwaarden en een andere bepaling of een stuk van Goed gevoed & Goed getraind dan wel de website ontstaat, overheersen de algemene voorwaarden.

2. Goed gevoed & Goed getraind, is een bedrijf dat (tijdlijn-) coaching, training, therapie en begeleidingstrajecten aanbiedt in diverse vormen (live, via telefoon/Whatsapp en online via video applicaties en Webinars), waaronder met behulp van hypnose. Insteek daarbij is om de leefstijl te verbeteren, met name gericht op voeding, met behulp van dieetadvisering in de breedste zin van het woord, waaronder ook beweging en ontspanning, dit alles met als doel en gevolg aanpassing van routine(s) en mindset. Goed gevoed & Goed getraind wordt vertegenwoordigd door Maud Bogers. Goed gevoed & Goed getraind is gevestigd te Alicante, Spanje en is daar geregistreerd.

3. Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je een offerte aanvraagt of een overeenkomst aangaat met Goed gevoed & Goed getraind. Door een offerte aan te vragen en of een overeenkomst aan te gaan met ons, verklaar je deze algemene voorwaarden te hebben gezien, te aanvaarden en te beschouwen als bindend op jou en de overeenkomst met Goed gevoed & Goed getraind van toepassing.

4. Een vertraging in het gebruik maken van rechten, die voortvloeien uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden, door Goed gevoed & Goed getraind zal niet worden beschouwd alsof we afstand hebben gedaan van onze rechten tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is vermeld.


Artikel 2: Gebruikte begrippen

AV: Onder de AV worden deze algemene voorwaarden verstaan, maar ook het Privacy beleid (policy of reglement) en elke andere instructie die je ontvangt van Goed Gevoed & Goed getraind. De AV terug te vinden op de website van Goed gevoed & Goed getraind.

Cliënt: Onder cliënt wordt verstaan een natuurlijk persoon, man dan wel vrouw of anders geaard, die een verbintenis aangaat met Goed gevoed & Goed getraind.

Gender: In de AV kan de ‘hij’-vorm worden gebruikt. Waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ of ‘hen’ gelezen worden; waar ‘hem’ staat kan ook ‘haar’ of ‘hen’ gelezen worden.

Contactformulier website: Formulier op de website waarmee contact met Goed gevoed & Goed getraind gezocht kan worden en waar cliënt diens gegevens volledig en naar waarheid dient in te vullen, waarna Goed gevoed & Goed getraind contact opneemt.

Aanmelding gratis adviesgesprek: aanmeldmogelijkheid op de website waarbij direct in de agenda van Goed gevoed & Goed getraind een afspraak gemaakt wordt voor een gratis adviesgesprek.

Try-out: na het invullen van een contactformulier kunnen (aanstaande) cliënten gegevens achterlaten, waarna via Whatsapp door Goed gevoed & Goed getraind met cliënt wordt overeen gekomen of cliënt toegang wil en krijgt tot online video’s en podcast(s). Naar aanleiding van volgen van dit materiaal kan cliënt de uitwerking van opdrachten behorend bij dit materiaal, naar Goed gevoed & Goed getraind doorsturen via Whatsapp. Verder heeft cliënt ook de mogelijkheid om een kosteloze 1:1 (één op één) call/gesprek in te plannen met Goed gevoed & Goed getraind.

Inschrijfformulier: Het formulier behorend bij een coaching, training of traject, waar de cliënt zich mee opgeeft bij Goed gevoed & Goed getraind en waar hij zijn gegevens volledig en naar waarheid dient in te vullen voor acceptatie van de inschrijving door Goed gevoed & Goed getraind.

Intakegesprek: Het intakegesprek kan omschreven worden als de start van de behandeling waarbij de gegevens van cliënt worden besproken om een voedings- en leefstijladvies op te kunnen stellen door Goed gevoed & Goed getraind.

Vervolgconsulten: Alle 1-op-1 gesprekken, trainingen of ‘coachingscalls’ met Goed gevoed & Goed getraind, die gepland worden na het intakegesprek.


Artikel 3: Toepasselijkheid

1. De AV zijn van toepassing op elke overeenkomst die met Goed Gevoed & Goed getraind aangegaan wordt. Als de AV eenmaal van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst met een cliënt, zijn deze eveneens zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe (vervolg)overeenkomsten met cliënt.

2. Goed gevoed & Goed getraind behoudt zich het recht voor om de uitvoering van overeenkomsten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. Degene(n) die voor Goed gevoed & Goed getraind werkzaam zijn en/of waren (werknemers, ondergeschikten, hulppersonen, flexkrachten, in de ruimste zin van het woord en hun erfgenamen), dan wel degenen die een stage lopen en/of liepen in het kader van de uitvoering van de opdracht van cliënt, kunnen een beroep doen op de AV.

3. Goed gevoed & Goed getraind behoudt zich het recht voor om deze AV alsmede je individuele rechten hierin te vernieuwen of te wijzigen zonder dat daarvoor je toestemming nodig is en of je daarover dient te worden ingelicht.

4. Goed gevoed & Goed getraind sluit uit de werking van de volgende artikelen van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek:

- artikel 404: dat houdt in dat Goed gevoed & Goed getraind werkzaamheden door een ander kan laten verrichten zonder dat jij als opdrachtgever daar bezwaar tegen kan maken;

- 407 lid 2: dat houdt in dat Goed gevoed & Goed getraind alleen aansprakelijk is voor wat Goed gevoed & Goed getraind zelf doet en niet voor dat wat een ander doet; en

- 409: dat houdt in, dat bij overlijden van de persoon achter Goed gevoed & Goed getraind (Maud Bogers), de erfgenamen van deze persoon niet verantwoordelijk zijn voor afronden van de opdracht.

5. Als enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de algemene voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.


Artikel 4: Aanmelding voor contact, adviesgesprek en/of Try Out

1. Cliënt kan via de website een contactformulier invullen. Een aanmelding voor contact, adviesgesprek en/of Try Out dient volledig te worden ingevuld. Na volledige invulling neemt Goed gevoed & Goed getraind telefonisch en/of via Whatsapp contact met cliënt op. Dit (telefonisch) contact, zal als een kosteloze intake aangemerkt kunnen worden. In de plaats hiervan dan wel als vervolg daarop, kan cliënt worden uitgenodigd voor een vervolg voor een kennismaking in de vorm van een gesprek, het volgen van een Try-out of een ander nader door Goed gevoed & Goed getraind aangeduide methode. Indien cliënt telefonisch niet bereikbaar is, zal er zo nodig per e-mail en/of Whatsapp contact worden opgenomen om (telefonisch) tot een afspraak te komen over de/een (kosteloze) nader contact, deelnemen aan een Try Out, dan wel een vervolg kennismaking. Voor een vervolg kennismaking en/of contact kan een vergoeding afgesproken worden, waarvoor hetzelfde geldt als bij een inschrijving voor een dienst van Goed gevoed & Goed getraind.

2. Cliënt kan via de website zich aanmelden voor een gratis adviesgesprek. Hierbij kan cliënt in de agenda van Goed gevoed & Goed getraind een afspraak inplannen. Goed gevoed & Goed getraind zal dan telefonisch contact opnemen met cliënt (via Whatsapp of een andere manier) voor een (kosteloze) kennismaking en het bespreken van de behoefte van cliënt. Cliënt dient dan voor die afspraak beschikbaar te zijn en verplicht zich daartoe ook door het maken van de afspraak.

3. Bij een kosteloze kennismaking of adviesgesprek zoals onder leden 1 en 2 vermeld, kan doorverwezen worden naar een andere hulpbron, dan wel kan een afspraak voor een intakegesprek gemaakt worden, waarbij, als deze niet kosteloos is, dit wordt aangegeven. Hiervoor kunnen nadere gegevens worden uitgevraagd, welke cliënt aan dient te leveren via een daartoe door Goed gevoed & Goed getraind verstrekt formulier (al dan niet via Google).


Artikel 5: Inschrijving en deelname

Inschrijving van een cliënt voor een dienst van Goed gevoed & Goed getraind, bijvoorbeeld een (behandel)traject en/of coaching(sgesprek), vindt plaats middels een door cliënt in te vullen inschrijfformulier van Goed gevoed & Goed getraind, dan wel aanmelding via een optie daarvoor op de website. Voor aanvaarding van een inschrijving en bij deelname dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan door cliënt:

A.) Het formulier dient (al dan niet via internet) volledig ingevuld te worden en dient te worden ondertekend;

B.) Bij inschrijving (al dan niet via internet) zal indien aangegeven de cliënt ook een betaling dienen te verrichten dan wel toestemming dienen te geven voor (periodieke) automatische incasso (SEPA machtiging, via Plug&Pay);

C.) Cliënt is verantwoordelijk voor opgave van de juiste persoonlijke gegevens en dient bij een wijziging van de inschrijf- en/of adresgegevens deze onverwijld door te geven aan Goed gevoed & Goed getraind. Eventueel ontstane kosten te maken aan de zijde van Goed gevoed & Goed getraind, bij het nalaten van deze plicht komen voor rekening van de cliënt;

D.) De persoonlijke gegevens van de cliënt worden als strikt vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt en kunnen alleen na overleg voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. Goed gevoed & Goed getraind behoudt zich het recht voor om de gegevens te gebruiken voor promotiedoeleinden zoals het verzenden van een nieuwsbrief een en ander in lijn met het privacy beleid van Goed gevoed & Goed getraind, waarbij de cliënt altijd de mogelijkheid heeft om zich daarvoor af te melden;

E.) Goed gevoed & Goed getraind raadt cliënt nadrukkelijk aan om voorafgaand aan de inschrijving een huisarts of een ander behandelend arts te raadplegen. Blessures en/of andere (medische) beperkingen dienen voorafgaand aan de inschrijving aan Goed gevoed & Goed getraind te worden gemeld. Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cliënt in staat te zijn om deel te nemen aan eventueel door Goed gevoed & Goed getraind georganiseerde bewegingsactiviteiten. Deelname aan bewegingsactiviteiten is altijd voor eigen rekening en risico van cliënt;

F.) Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cliënt de AV en huisregels van Goed gevoed & Goed getraind te allen tijde na te leven en is zich ervan bewust te zijn dat bij herhaaldelijke overtreding van de AV en/of huisregels (wangedrag, dit ter vrijer beoordeling van Goed gevoed & Goed getraind) Goed gevoed & Goed getraind hem de toegang tot verdere deelname en/of toegang tot een cursus programma, training of een (web)applicatie kan weigeren. Goed gevoed & Goed getraind behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om de algemene voorwaarden en huisregels hieromtrent te allen tijde te wijzigen.

G.) Deelname aan activiteiten (cursussen, online platforms et cetera) van Goed gevoed & Goed getraind is strikt persoonlijk. De inhoud van hetgeen bij Goed gevoed & Goed getraind is afgenomen, mag niet gedeeld worden met anderen waaronder ook verstaan wordt de toegang(scode en/of inloggegevens) tot de activiteit. Verder dient cliënt zich te onthouden van negatieve uitingen in zijn algemeenheid en met name over andere cliënten. Het is cliënt niet toegestaan om reclame uitingen over eigen activiteiten te maken in de activiteiten (cursussen, online platforms et cetera) van Goed gevoed & Goed getraind. Overtreding van het voorgaande (dit ter vrijer beoordeling van Goed gevoed & Goed getraind) kan ertoe leiden, dat Goed gevoed & Goed getraind cliënt de toegang tot verdere deelname en/of toegang tot een cursus, programma, training of een (web)applicatie kan weigeren, zonder dat er sprake is van enige vorm van restitutie.

H.) Indien door Goed gevoed & Goed getraind een (gratis) bonus bij of naar aanleiding van het volgen van een activiteit wordt aangeboden (bijvoorbeeld extra whatsapp contact en/of langer toegang tot een activiteit) geldt dit aanbod en de bonus alleen voor de termijn die door Goed gevoed & Goed getraind is genoemd, dan wel voor zo lang de activiteit door cliënt wordt gevolgd en daarvoor wordt betaald (dit ter vrijer beoordeling van Goed gevoed & Goed getraind).


Artikel 6: Conditie van cliënt

Cliënt garandeert en verklaart bij inschrijving voor een van de diensten van Goed gevoed & Goed getraind, dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert. Cliënt verklaart verder dat hij volledig op de hoogte is van zijn medische status en dat de desbetreffende dienst van Goed gevoed & Goed getraind niet schadelijk is voor zijn gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie en dat elke deelname aan een activiteit van Goed gevoed & Goed getraind voor eigen rekening en risico plaatsvindt. Cliënt zal geen gebruik maken van alle door Goed gevoed & Goed getraind aangeboden activiteiten en faciliteiten wanneer hij in een toestand verkeert waarmee hij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van zichzelf of derden hiermee schaadt.


Artikel 7: Overeenkomst en opzegging

1. Na het aangaan van de overeenkomst, zal Goed gevoed & Goed getraind zich inspannen een gegeven opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. De belangen van jou als cliënt, zal Goed gevoed & Goed getraind naar beste weten behartigen en streven naar een optimale beleving bij een bij Goed gevoed & Goed getraind afgenomen dienst en/of product. Hierbij is persoonlijke inzet van de cliënt echter van het grootste belang en daarvan wordt dan ook uitgegaan door Goed gevoed & Goed getraind. In geen geval is er sprake van het enige manier aanvaarden van een resultaatsverplichting door Goed gevoed & Goed getraind. Het behalen (van het beoogde) resultaat door een cliënt blijft onder alle omstandigheden diens eigen verantwoordelijkheid.

2. Indien cliënt een aanmelding en/of bestelling/dienst wil annuleren voordat hiervan gebruik is gemaakt, dient hij onmiddellijk per telefoon contact op te nemen met Goed gevoed & Goed getraind. Cliënt dient dan het eventuele ordernummer te vermelden en de reden tot annulering. Als Goed gevoed & Goed getraind de annulering accepteert, zullen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Als Goed gevoed & Goed getraind reeds kosten heeft gemaakt, zal Goed gevoed & Goed getraind deze kosten in rekening kunnen brengen en dienen deze door cliënt vergoed te worden.

3. Bij annulering binnen veertien dagen na aanmelding en/of bestelling en er is of zijn reeds door Goed gevoed & Goed getraind werkzaamheden verricht, dan wel geleverd, dan kunnen voor het reeds verrichtte of geleverde kosten in rekening gebracht worden. Annulering zal dan door Goed gevoed & Goed getraind alleen aanvaard worden, bij betaling voor het reeds verrichte dan wel geleverde en de eventueel gemaakte kosten van Goed gevoed & Goed getraind. Bij een reeds geleverd product (bijvoorbeeld een boek) is cliënt gehouden het product op eigen kosten te retourneren. Geretourneerde producten dienen in goede staat (en indien aan de orde) ongelezen geretourneerd te worden. Bij gebreke daarvan behoudt Goed gevoed & Goed getraind zich het recht voor om niet tot terugbetaling van de kosten van het product over te gaan. Is het geretourneerde in goede staat en zijn er voor Goed gevoed & Goed getraind geen kosten aan retournering verbonden, zal Goed gevoed & Goed getraind het reeds betaalde (voor zo ver aan de orde) terug betalen.

4. Voor digitale producten van Goed gevoed & Goed getraind, geldt dat deze niet geretourneerd kunnen worden. Bij en door betaling voor het digitale product ziet cliënt daartoe door Goed gevoed & Goed getraind bevraagd, uitdrukkelijk af van zijn recht op ontbinding van de overeenkomst, waarna de verzending van het digitale product door Goed gevoed & Goed getraind zal geschieden.

5. Annulering van deelname aan een programma of traject welke een jaar of langer duurt, na veertien dagen na aanmelding voor de start van dat programma of traject en in de loop van de eerste drie maanden van een programma of traject, kan alleen geschieden door cliënt door middel van het sturen van een e-mail aan het e-mailadres van Goed gevoed & Goed getraind. Een annulering dan wel opzegging binnen die eerste drie maanden heeft pas werking nadat de annulering dan wel opzegging door Goed gevoed & Goed getraind schriftelijk is bevestigd. Goed gevoed & Goed getraind, zal in zo’n geval ongeacht het moment van annuleren minimaal vier maanden aan kosten voor het programma of traject in rekening brengen.

6. Bij annulering/opzegging van een programma of traject door cliënt, anders dan vermeld onder lid 3, is Goed gevoed & Goed getraind niet gehouden tot restitutie van het door cliënt reeds betaalde bedrag en cliënt is gehouden om eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Goed gevoed & Goed getraind onverkort te voldoen.

7. Bij annulering/opzegging van een programma of traject is Goed gevoed & Goed getraind, altijd bevoegd om annuleringskosten in rekening te brengen. Indien Goed gevoed & Goed getraind een annulering/opzegging aanvaard en de cliënt reeds heeft betaald, zal als Goed gevoed & Goed getraind besluit tot een restitutie, door Goed gevoed & Goed getraind annuleringskosten in mindering gebracht kunnen worden op het terug te storten bedrag. Het terug te storten bedrag zal door Goed gevoed & Goed getraind binnen 14 werkdagen na aanvaarding, op het door cliënt aangegeven bankrekeningnummer, worden gestort.


Artikel 8: Locatie werkzaamheden

1. Iedere individuele cliënt wordt behandeld afhankelijk van de wensen en de behoeften van cliënt. De behandeling zal in het algemeen online plaatsvinden, maar indien er op locatie sprake is van een behandeling kan deze wisselen, in verband met de agenda van Goed gevoed & Goed getraind, een en ander in overleg met de cliënt. De inschrijving is niet leidend voor de locatie en voor het inplannen van afspraken.

2. Vervolgconsulten kunnen periodiek plaatsvinden, een en ander wordt in overleg met cliënt ingepland. De agenda van Goed gevoed & Goed getraind is daarbij leidend en van cliënt wordt verwacht om ruimte te maken in de eigen agenda om te komen tot een tussen partijen afgesproken cyclus.


Artikel 9: Verhindering, onverwachte afwezigheid, ziekmelding

1. Indien cliënt onverwacht afwezig of verhinderd is voor een geplande afspraak, dan dient cliënt Goed gevoed & Goed getraind hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Cliënt kan alleen per e-mail , dan wel via de online agenda van Goed gevoed & Goed getraind de geplande afspraak annuleren, mits minimaal 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak. Telefonische en WhatsApp-berichten over afzegging worden niet geaccepteerd.

2. Afspraken kunnen kosteloos minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak worden afgezegd. Hierbij worden zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen niet meegerekend. Indien annulering later plaats vindt, zal Goed gevoed & Goed getraind de gereserveerde tijd voor de afspraak aan cliënt in rekening brengen. In dit kader zal cliënt hiervoor een aparte factuur van Goed gevoed & Goed getraind ontvangen. Goed gevoed & Goed getraind wijst er op, dat deze kosten voor niet op komen dagen niet worden vergoeden door een zorgverzekeraar.


Artikel 10: Betaling

1. Betaling dient plaats te vinden in euro’s zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook.

2. Een factuur dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betaald te worden. Cliënt is zonder dat een aparte in gebreke stelling noodzakelijk is in verzuim op het moment dat de openstaande factuur is vervallen en nog niet is voldaan aan Goed gevoed & Goed getraind.

3. Indien cliënt in verzuim is, worden alle facturen van Goed gevoed & Goed getraind aan cliënt, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, meteen opeisbaar, tenzij het verzuim niet te wijten is aan een aan cliënt toerekenbare tekortkoming.

4. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die Goed gevoed & Goed getraind maakt als gevolg van niet nakoming van cliënt van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van cliënt.

5. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.

6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere cliënt individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

7. Alle actuele prijzen voor de diensten van Goed gevoed & Goed getraind, worden op de website van Goed gevoed & Goed getraind vermeld en/of vermeld in de offerte aan cliënt door Goed gevoed & Goed getraind. De prijzen vermeld op de website, in onze folders en prijslijsten, zijn correct op het moment van publicatie. Goed gevoed & Goed getraind behoudt zich het recht voor, om de prijzen en het aangebodene, waaronder onze diensten, ten alle tijden te wijzigen.

8. De werkzaamheden zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

9. Cliënt is zelf verantwoordelijk om bij een zorgverzekeraar na te gaan of en hoe de kosten van een dienst van Goed gevoed & Goed getraind (al dan niet gedeeltelijk) worden vergoed en deze bij de zorgverzekeraar (al dan niet gedeeltelijk) te declareren.

10. Bij een bezwaar tegen een factuur van Goed gevoed & Goed getraind dient cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur gemotiveerd aan te geven. Indien cliënt dit binnen 14 dagen niet doet, dan word cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

11. Betalingen via een eenmalige automatische incasso en/of een doorlopende incasso worden aan het einde van iedere maand gefactureerd. Cliënt geeft bij de inschrijving voor het betreffende afgenomen product of de afgenomen dienst toestemming via de site van Goed gevoed & Goed getraind via Plug&Pay  voor een eenmalige incasso of een doorlopende incasso. Betalingen die via de website of de online webshop worden verricht, zal via Plug&Pay en vervolgens door Mollie Payments, via ibancontact of iDeal plaats vinden.

12. Indien cliënt een doorlopende machtiging heeft afgegeven en het niet eens is met een afschrijving, is cliënt gerechtigd deze te laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na datum van afschrijving contact op met de eigen bank. Cliënt kan de bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden. Wanneer cliënt van mening is dat het bedrag ten onrechte van de rekening is afgeschreven, dan kan tot dertien (13) maanden na datum van afschrijving een verzoek bij de bank worden ingediend om bovenvermelde te corrigeren.

13. Bij niet kunnen incasseren van een automatische incasso om welke reden dan ook (waaronder stornering door cliënt), geldt het bepaalde in de overige leden van dit artikel onverkort (met name wordt hierbij gewezen op het bepaalde in lid 2 en lid 3).


Artikel 11: Aanbrengpremie

Als een (huidige of voormalige) cliënt dan wel een andere persoon/particulier of bedrijf een nieuwe cliënt aanbrengt voor een 3 maanden programma, dan kan deze aanbrenger een cashback van 50-100 euro van Goed gevoed & Goed getraind krijgen. Hierbij moet aanbrenger op voorhand per mail aangeven om welke aangebrachte cliënt het gaat en de nieuwe (aangebrachte) cliënt dient bij afname van het programma de naam van de aanbrenger te benoemen via het aanmeldformulier van het 3 maandenprogramma. Deze aanbrengpremie geldt alleen voor het 3 maanden programma. Als een klant daarna of daarnaast andere producten of vormen van coaching afneemt, dan geldt hier niet (nogmaals) een cashback voor. Voorgaande geheel ter vrijer beoordeling van Goed gevoed & Goed getraind en zonder dat daar rechten aan ontleent kunnen worden.


Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Goed gevoed & Goed getraind heeft veel aandacht en zorg besteed aan de informatie zoals die wordt weergegeven op haar website en in folders en prijslijsten. Goed gevoed & Goed getraind biedt haar excuses aan voor onjuistheden of nalatigheden op het materiaal en de website, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze fouten. Goed gevoed & Goed getraind kan niet garanderen dat het gebruik van de website altijd probleemloos zal geschieden. Goed gevoed & Goed getraind kan ook niet garanderen dat de website geen virussen of bugs bevat. Ook kan Goed gevoed & Goed getraind niet de volledige functionaliteit, accuraatheid en betrouwbaarheid garanderen en sluit hierbij alle aansprakelijkheid m.b.t. accuraatheid en gebruik van de website uit.

2. Goed gevoed & Goed getraind doet haar uiterste best om de informatie door haar verstrekt via haar website, via online video’s en/of podcast(s) zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de (medische) correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie ervan. De informatie via hiervoor genoemde middelen is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De inhoud is dan ook niet bedoeld ter vervanging van professioneel (medisch) advies bij klachten of ter voorkoming daarvan. Het gebruik van informatie via de hiervoor genoemde middelen en eventuele beslissingen, die op basis van die informatie genomen wordt of worden, is voor de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Goed gevoed & Goed getraind aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit haandelen of nalaten gebaseerd op van Goed gevoed & Goed getraind gekregen of verstrekte informatie.

3. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden stemt cliënt ermee in dat Goed gevoed & Goed getraind niet aansprakelijk is voor het gebruik van de informatie van de cliënt door een derde partij en voor het gebruik door jou als cliënt van een website van een derde partij al dan niet via een koppeling via onze website.

4. Goed gevoed & Goed getraind sluit alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot al onze goederen en/of diensten, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of van onze leidinggevende ondergeschikten. Dit is niet van invloed op de wettelijke rechten van de cliënt als consument en/of als ondernemer. Indien Goed gevoed & Goed getraind verantwoordelijk wordt geacht voor door cliënt geleden verliezen en/of schade zal zulke verantwoordelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat de cliënt betaald heeft voor de geleverde goederen en/of diensten. Goed gevoed & Goed getraind is niet aansprakelijk voor schade, kosten, uitgaves en/of andere (in)directe verliezen (zoals verlies van winst) die op welke manier dan ook tot stand komt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet ingeval van persoonlijk letsel of dood die het directe resultaat zijn van, aan opzet grenzende, roekeloosheid.

5. Goed gevoed & Goed getraind is niet aansprakelijk voor fouten, nalatigheden, verlies of overgebrachte informatie, virussen of andere besmettingen of destructieve producten die de computer van cliënt treffen via onze website.

6. Goed gevoed & Goed getraind is niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen in onze diensten, door daden of nalatigheden, die buiten onze redelijke verantwoordelijkheid liggen, zoals een natuurramp of een daad/nalatigheid van een derde partij.

7. De cliënt is aansprakelijk voor door hem en zijn medewerkers veroorzaakte schade aan onze eigendommen, medewerkers en derden.

8. Elke natuurlijke of rechtspersoon die met Goed gevoed & Goed getraind een overeenkomst sluit, is ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van deze persoon.

9. De cliënt vrijwaart Goed gevoed & Goed getraind tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door cliënt van de overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de cliënt, onverminderd het overige bepaalde in dit artikel.

10. Goed gevoed & Goed getraind heeft alle mogelijke zorg betracht om internetfraude tegen te gaan en ervoor te zorgen dat alle data zo veilig mogelijk opgeslagen is. Goed gevoed & Goed getraind sluit echter aansprakelijkheid uit met betrekking tot de onwaarschijnlijke gebeurtenis dat er wordt ingebroken in de computerservers van Goed gevoed & Goed getraind of die van derde partijen.

11. Cliënt is verplicht om een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ter dekking van zijn wettelijke aansprakelijkheid.


Artikel 13: Intellectueel eigendom

1. Alle modellen, methodieken, rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, video’s, boeken, software - en overige instrumenten die ontwikkeld en/of is en/of worden en/ of door of voor de uitvoering van de activiteiten toegepast, zijn en blijven eigendom van Goed gevoed & Goed getraind. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan door de cliënt en/of derden kan alleen na uitdrukkelijk schriftelijk verkregen toestemming van Goed gevoed & Goed getraind.

2. Iedere inbreuk op het bepaalde in dit artikel leidt tot een verbeurte van een boete van € 10.000,- voor iedere overtreding en daarnaast een bedrag van € 1.000,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van Goed gevoed & Goed getraind, waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Artikel 14: Privacy/Geheimhouding

1. Goed gevoed & Goed getraind respecteert de privacy van elke cliënt en handelt conform de relevante wet - en regelgeving (waaronder de AVG). Meer informatie hierover kun je vinden in ons Privacy beleid.

2. De cliënt garandeert dat alle gegevens die hij opgeeft bij het aangaan van een overeenkomst met Goed gevoed & Goed getraind correct en compleet zijn.

3. De cliënt stemt ermee in dat Goed gevoed & Goed getraind de door cliënt opgegeven informatie gebruikt of opslaat om de aanmelding, samenwerking en/of bestelling te verwerken alsmede voor marketing- en kredietbewakingsdoeleinden. Doeleinden die hieronder vallen kunnen bijvoorbeeld zijn: het incidenteel verschaffen van de gegevens van de cliënt aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor onze diensten. Verder geeft cliënt door aangaan van een overeenkomst met Goed gevoed & Goed getraind toestemming om door de cliënt (al dan niet rechtsreeks aan Goed gevoed & Goed getraind) verstrekte reviews te gebruiken. Ook zal Goed gevoed & Goed getraind

4. De cliënt is ertoe gerechtigd een kopie van de persoonsgegevens zoals bekend bij Goed gevoed & Goed getraind aan te vragen. Neem met Goed gevoed & Goed getraind contact op indien je een dergelijke kopie wenst.


Artikel 15: Klachten

1. Indien er sprake is van een meningsverschil tussen cliënt en Goed gevoed & Goed getraind naar aanleiding van de levering van een dienst en/of product, dan dient cliënt binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden door Goed gevoed & Goed getraind bij Goed gevoed & Goed getraind een klacht in te dienen . Partijen zullen hierna gezamenlijk tot een passende oplossing proberen te komen. Komen partijen er gezamenlijk uit dan leggen zij de afspraak over de oplossing van het geschil gezamenlijk schriftelijk (waaronder tevens verstaan wordt per email) vast en doen zij verder afstand van mogelijke wederzijdse claims.

2. Als een klacht terecht is, verricht Goed gevoed & Goed getraind de werkzaamheden alsnog dan wel levert de dienst of product alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet cliënt schriftelijk kenbaar maken.

3. Als de klacht gegrond geacht wordt door Goed gevoed & Goed getraind en het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of levering van de dienst en/of product niet meer mogelijk of zinvol is, is Goed gevoed & Goed getraind aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 12 van deze AV.

4. Komen partijen ondanks een in lid 1 genoemde gezamenlijke poging niet tot een onderling vergelijk en acht Goed gevoed & Goed getraind de klacht ongegrond, dan is Goed gevoed & Goed getraind niet gehouden tot enige restitutie of genoegdoening aan client.


Artikel 16: Slotbepaling

De AV en de overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht. Op alle geschillen met Goed gevoed & Goed getraind is bij uitsluiting de rechtbank van Midden Nederland te Utrecht bevoegd, voor zo ver de wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten. Goed gevoed & Goed getraind zal pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich heeft ingespannen om met cliënt een geschil in onderling overleg te beslechten en dit wordt ook van de cliënt verwacht.